Row, Row, Nanny

Row, row, Nanny, row, row, Nanny

Roll bank an’ go!

Row, row, Nanny, row, row, Nanny

Roll bank an’ go!

Ah like a timber talk,

Ah like a timber talk,

Ah gwine lick de partition down.

Ah like a timber top,

Ah gwine timber top,

Ah gwine lick yuh partition down.

‘Why yuh, why yuh so steam boat?’

‘Dominicky’, sez Butcher;

‘Why yuh, why yuh so steam boat?’

‘Dominicky’, sez Butcher.

Wuh law! Wuh law!

Ah gwine lick de partition down.

2.

Row, row, Ninny, row, row, Ninny

Roll bank an’ go!

Row, row, Ninny, row, row, Ninny

Roll bank an’ go!

Ah muh Nanny, tell muh wha yuh gwine do fuh supper,

Tell muh wha yuh gwine do fuh supper,

Tell muh wha yuh gwine do fuh supper,

Raw yam an’ butter.